W sytuacji, gdy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki. Domniemanie z art. 62 KRO nawiązuje do domniemania, w myśl którego ojcem dziecka jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo.

W sytuacji, gdy dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że dziecko pochodzi od drugiego męża.

Domniemanie pochodzenia od męża matki może być obalone na drodze powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa mogą wystąpić określne w ustawie podmioty, które posiadają ku temu legitymację. Drugim istotnym warunkiem jest wystąpienie z powództwem w odpowiednim czasie.

Podmioty legitymowane do wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa to:

  1. mąż matki, który może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności,
  2. matka, która może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności,
  3. dziecko, które po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.

Przesłanką negatywną do wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa jest sytuacja, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę. W takiej sytuacji zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne.

Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa, albo na mocy orzeczenia sądu.